Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

ki
8100 c288 390
ki
ki
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło

February 18 2017

ki
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna vialottee lottee

June 14 2015

ki
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viakupka kupka

June 03 2015

ki
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

May 28 2015

ki

May 27 2015

ki
1333 374d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viasalami salami

May 25 2015

ki
0107 ccac 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafollow-me follow-me

May 24 2015

ki
ki
7361 6e8a 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialabellavita labellavita

May 20 2015

ki
7925 dce5 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

May 17 2015

ki
2937 d6bd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
ki
Reposted frombluuu bluuu viasalami salami
ki
ki
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaheartmuscle heartmuscle

May 16 2015

ki
ki
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viaantoinette antoinette
ki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl